00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Beievicius, R., and Pedersen, P., “Analysis and Sensitivity Analysis by Computer Algebra for a

Third-Order PlateFinite Element, ” Computers & Structures, vol. 49, No. 2, pp. 243-252, 1993.
Wood, R. D., “A Shape Function Routine for the

Constant Moment Triangular Plate Bending Element,” Engineering Computing, Vol. 1, pp. 189-197, June 1984.
Morley, L. S. D., “The Triangular Equilibrium
Element in the Solution of Plate Bending

Problems,” The Aeronautical Quarterly, pp. 149-169, May 1968.
Morley, L. S. D., n The Constant-Moment Plate Bending Element, Journal ofStrain Analysis, Vol. 6, No. 1, pp. 20-24, 1971.
2865319879507

Dawe, D. J., Matrix and Finite Element Displacement

Analysis of Stmctures, Clarendon Press, Oxford, 1984.
Grandhi, R. V., Venugopal, N. S. and Venkayya, V.
B., ttGeneralized Compound Scaling Algorithm and
Application to Minimum Weight Design of Plate

Structures, t’ A.IAA Joumal, Vol. 30, No. 10, October 1992.

Prasad, B., and Haftka, R.T., “Optimal Structural Design with Plate Finite Elements, t’ Journal ofthe Structural Division, ASCE, vol. 105, No. STII, pp. 2367-2382, November 1979.


دیدگاهتان را بنویسید