00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Shieh, C. M., “A Puff Pollutant Dispersion Model

with Shear and Dynamic Plume Rise,” Atmospheric Environment, vol. 12, pp. 1933-1938, 1987.
Zanetti, P., “An Improved Puff Algorithm for Plume Dispersion Simulation,” Applied Meteorolou, vol. 4, pp. 56-74, 1981.
Ludwig, F. L., and Gasiorek, L. S., and Ruff, R. E.,
“Simplification of Gaussian Puff Model for Real-Time Minicomputer Use,” Atmospheric Environment, vol. 11, pp. 431-436, 1977.
Ludwig, F. L., and Salvador, R., and Bornstein, R., “An Adaptive Volume Plume Model,” Atmospheric Environment, Vol. 23, pp. 127-138, 1989.
Burger, L. W. , and Mulholand> M. , “Real-Time Prediction of Point Source Distribution Using an

5334363386650

Anemometer-Bivane and a Microprocessor,” Atmospheric Envioronment, Vol. 22, pp. 1309-1317, 1987.
Draxler, R. R., “Determination of Atmospheric Diffusion Parameters, “Atmospheric Environment, Vol. 10, pp. 99-105, 1976.
Halitsky, J., “Wake and Dispersion Model for the

EBR-II Building Complex, u Atmospheric Environment, vol. 11, pp. 577-596, 1976.
Ohba, R., Okabayashi, K., and Okamoto, H., “Prediction of Gas Diffusion in Complicated Terrain by a Potential Flow Model,” Atmospheric

Environment, vol. 23, pp. 7180-8002, 1988.
Lundtang Petersen, E., European Wind Atlas, Riso National Lab, 1989.
Dobbins, R. A. , Atmospheric Motion and air


دیدگاهتان را بنویسید